Računovodstveni poslovi

Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava,priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI).

Iznimno, veliki poduzetnici i poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Svaki poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave,voditi poslovne knjige, te sastavljati financijske izvještaje u skladu s Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva.

Knjigovodstvo

Za trgovačka društva

U okviru računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova za trgovačka društva pružamo usluge:

 • izrađujemo računovodstvene politike i kontni plana
 • vodimo financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
 • vodimo knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • vodimo robno i materijalno knjigovodstvo
 • vodimo knjigu URA i knjigu IRA
 • obračun PDV-a
 • kadrovsku evidenciju
 • obračun plaća i obračun drugih dohodaka
 • vođenje blagajne
 • obračun putnih naloga
 • obračun amortizacije
 • izrada mjesečnih izvještaja za poreznu upravu
 • izrada godišnjih obračuna i financijskih izvješća Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Prijava poreza na dobit, Novčani tijek, Bilješke
 • izrada poreznih kartica
 • usluge vođenja platnog prometa za korisnike
 • konzultantske usluge
 • usluge financijskog i poreznog savjetovanja
 • ostale usluge na zahtjev korisnika

Za obrte i slobodna zanimanja

Za obrte i slobodna zanimanja vodimo:

 • knjigu primitaka i izdataka
 • knjigu prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • evidenciju o tražbinama i obvezama
 • obračun plaće
 • knjiga URA i IRA
 • obračun PDV-a
 • izrada prijave poreza na dohodak sa propisanim prilozima